Help Center

What are you looking for?

 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon

Popular Topics

帮助中心

What are you looking for?

 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon
 • Articles coming soon

常见问题 (FAQ)

点击“登录”框中的“忘记密码?”,在下面的插入框中提交您的 Laundro 帐户的电子邮件。 将发送一封电子邮件以重置密码,并可以为您的帐户设置新密码。

点击此处了解有关忘记和重置密码的详细步骤。

这只能在登录 Laundro 帐户后完成。 搜索按钮, ,然后单击“个人资料”。 用户将被引导至一个页面,在那里他们可以看到其洗衣店的照片、用户名和电子邮件。 接下来找到并点击 更改密码按钮开始插入您的当前密码和旧密码。 单击“提交”,您的当前密码将被新密码替换。

单击此处了解有关更改密码的详细步骤。

转到“导航选项卡”并单击“销售业绩”。 通过选择所需的月份和年份,可以按月和每年查看销售情况。 有关于一个或多个销售点销售额的折线图、条形图和饼图。

单击此处了解有关销售业绩的详细步骤。
Lorem ipsum dolor sat amet,consectetur adipiscing elit。 Ut elittellus,luctus nec ullamcorper mattis,pulvinar dapibus leo。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.